ul. Prądzyńskiego 12 | kontakt@pm8.ostroleka.edu.pl | 29 764-58-16

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

Zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

w Przedszkolu Miejskim Nr 8 „Kraina Radości” w Ostrołęce

z dnia 29.08.2022

Podstawa prawna:

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 10 czerwca 2022 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.)

Organizacja pracy  w przedszkolu:

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej;
 1. Rodzice /opiekunowie powinni przestrzegać w szczególności zasad związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym, a w szczególności:
 • Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej;
 • Rodzice powinni przestrzegać obowiązujących w przedszkolu zasad zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego;
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki
  z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa);
 • Rodzice/opiekunowie dzieci, które do przedszkola przyniosą zabawkę, powinni zadbać o regularne czyszczenie/ pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
 1. Sale przedszkolne oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć;
 2. W przedszkolu jest zapewniony sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka;
 3. Przedszkole jest wyposażone w termometry bezdotykowe, którymi dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Pomiaru temperatury po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów;
 4. Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną odprowadza je do odrębnego pomieszczenia lub wyznaczonego miejsca i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola;
 5. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy przedszkola, która uniemożliwia nadmierne grupowanie się osób;
 6. Pracownicy przedszkola wdrażają dzieci do stosowania ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotyka nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki);
 7. W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu preferuje się aktywność fizyczną poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych;
 8. Sprzęt na placu zabaw i tarasie jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu;
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk;
 10. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników są monitorowane;
 1. Przedszkole dysponuje indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji);
 2. W przedszkolu zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie pojemników na odpady;
 3. Pracownicy obsługi przeprowadzając czynności dezynfekujące ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka ze zwróceniem szczególnej uwagi na czas niezbędny do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom zdrowe, zbilansowane posiłki oraz odpowiednie nawodnienie;
 5. Przy organizacji żywienia w przedszkolu zapewnia się warunki higieniczne wymagane przepisami prawa, tak by korzystanie z posiłków było bezpieczne.

 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną;
 3. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania;
 4. W przedszkolu jest wyznaczone pomieszczenie wyposażone  in.  w środki ochrony indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący), w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych;
 5. W miejscach, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną,  przeprowadza się dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami , a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).