ul. Prądzyńskiego 12 | kontakt@pm8.ostroleka.edu.pl | 29 764-58-16

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Przedszkole Miejskie Nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce

Przedszkole Miejskie Nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Miejskie Nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Pianka.
 • E-mail: kontakt@pm8.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 297645816

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce
 • Adres: Prądzyńskiego 12
 • E-mail: dyrektor@pm8.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 297645816

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Prądzyńskiego. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych.

3.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

5. Na parterze budynku znajduje się łazienka  dla osób niepełnosprawnych.

6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.