ul. Prądzyńskiego 12 | kontakt@pm8.ostroleka.edu.pl | 29 764-58-16

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L  119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce ul. Prądzyńskiego 12  07-410 Ostrołęka, kontakt  tel. (29) 764-58-16

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: Tomasz Grondwad, e-mail: iod.przedszkole@ostroleka.edu.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, promocji przedszkola, udział w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz organizowany przez inne placówki na terenie Miasta Ostrołęki, organizowania wycieczek i spacerów, działań opiekuńczych, ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontaktu nauczyciel-rodzic, wydawania zaświadczeń, rekrutacji do przedszkola na podstawie wyrażenia zgody,
 3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka będą dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji, inspektor danych osobowych, uprawnione organy publiczne w trybie wnioskowania;
 4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane z wymaganym czasem przechowywania dokumentacji nie dłużej niż 50 lat od zakończenia nauki w Przedszkolu Miejskim nr 8 Kraina Radości, art. 4 rozporządzenie MEN z dnia 25.08.2017 roku w sprawie sposobu  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1646);
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących lub dotyczących Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO;
 7. Pana/Pani dane ani dane Pana/Pani dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm., ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm. ). Jest Pan/Pani zobowiązana  do ich podania  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna – osoby odbierające dziecko z przedszkola

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 8 Kraina Radości, ul. Prądzyńskiego 12 w Ostrołęce reprezentowane przez dyrektora placówki.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka
 9. Pana/Pani dane ani dane Pana/Pani dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: przedszkola@ostroleka.edu.pl

 

Klauzula informacyjna dotyczy rozpowszechniania wizerunku w przedszkolu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 8 Kraina Radości, ul. Prądzyńskiego 12 w Ostrołęce reprezentowane przez dyrektora placówki.

2.Inspektor ochrony danych kontakt e-mail: iod.przedszkola@ostroleka.edu.pl

3.Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

4.Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

5.Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

6.Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

10.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.